Seminar «Crna Gora u procesu evropskih i evroatlantskih integracija»


2015-03-20 15.21.09

U hotelu Maestral, Pržno, tokom slobodne nedjelje, u organizaciji Fondacije Konrad Adenauer, Wilfried Martens Centra for European Studies iz Brisela i Centra za demokratiju i ljudska prava, u četvrtak i petak je održan seminar «Crna Gora u procesu evropskih i evroatlantskih integracija»

Uz učešće studenata Pravnog fakulteta, Fakulteta političkih nauka i Ekonomskog fakulteta, na seminaru su panelisti bili Ambasadorka Njemačke u Crnoj Gori Gudrun Štajnaker, Krisztian Posa, Izvanredni i opunomoćeni Ambasador Mađarske u Crnoj Gori, Prof. dr Gordana Đurović, Prof. dr Dražen Cerović i Doc. dr Mehmedin Tahirović.

DSC_0861

2015-03-20 16.17.49IMG_20150320_182717

Upravno pravo – Pravni fakultet, Studijski program Bezbjednost i kriminalistika


Upravno pravo i upravni postupak – Pravni fakultet, Studijski program Bezbjednost i kriminalistika

Ispitna pitanja iz predmeta Upravno pravo i upravni postupak – Studijski program Bezbjednost i kriminalistika (re-upload)

 

Pitanja za kolokvijum

 1. Pojam upravnog prava
 2. Teorijski pojam uprave
 3. Pozitivno pravni pojam uprave
 4. Pojam upravnog prava
 5. Uprava i podjela vlasti
 6. Pravna država, legalitet i legitimitet upravnog djelovanja
 7. Upravna funkcija (uprava kao vlast)
 8. Upravna djelatnost (uprava kao javna služba) – tzv. teorija javnih službi Leona Digija
 9. Organizacioni pojam uprave
 10. Pojam i elementi organizacije
 11. Principi organizacionog povezivanja
 12. Realni i teritorijalni princip
 13. Inokosni i kolegijalni princip
 14. Hijerarhijski princip i subordinacija (opšti i posebni režim subordinacije)
 15. Etika u upravi
 16. Centralizacija i decentralizacija
 17. Lokalna samouprava
 18. Vršioci uprave – subjekti ovlašćeni za vršenje upravne djelatnosti
 19. Odnos upravnog prava prema drugim granama prava.
 20. Osnovni instituti upravnog prava
 21. Opšta obilježja i vrste izvora upravnog prava
 22. Materijalni i formalni izvor prava
 23. Ustav kao izvor upravnog prava
 24. Zakon kao izvor upravnog prava
 25. Podzakonski opšti akti kao izvor upravnog prava
 26. Podzakonski opšti akti organa uprave kao izvor upravnog prava
 27. Podzakonski akti uprave
 28. Pravilnik, naredbe i uputstva
 29. Sudska i upravna praksa kao izvor upravnog prava
 30. Pojam i vrste upravnog postupka
 31. Osnovna nacela opsteg upravnog postupka
 32. Nacelo zakonitosti i nacelo samostalnosti u rjesavanju
 33. Nacelo zastite prava gradjana i zastita javnog interesa i nacelo efikasnosti i nacelo ekonomicnosti postupka
 34. Nacelo materijalne istine, načelo saslusanja stranke i nacelo (slobodne) ocjene dokaza
 35. Pravo na zalbu (nacelo dvostepenosti)
 36. Dužnost stranke da govori istinu
 37. Pomoc neukoj stranci i upotreba jezika i pisama
 38. Nadleznosti za vodjenje upravnog postupka
 39. Odredjivanje stvarne nadleznosti po ZUP-u
 40. Odredjivanje mjesne nadleznosti po ZUP-u
 41. Izuzece sluzbenog lica
 42. Ucesnici u upravnom postupku
 43. Rokovi i povracaj u predjasnje stanje
 44. Troskovj upravnog postupka
 45. Faze upravnog postupka
 46. Pravostepeni upravni postupak
 47. Pokretanje upravnog postupka
 48. Poravnanje u upravnom postupku
 49. Skraceni i posebni ispitni postupak
 50. Prethodno pitanje u upravnom postupku
 51. Usmena rasprava u upravnom postupku
 52. Dokazi u upravnom postupku
 53. Isprave u upravnom postupku
 54. Svjedoci u upravnom postupku
 55. Vjestaci u upravnom postupku
 56. Drugostepeni upravni postupak
 57.  Sadržina i predaja žalbe
 58. Dejstva zalbe u upravnom postupku
 59. Rad prvostepenog organa po zalbi
 60. Rjesavanje drugostepenog organa po žalbi
 61. Drugostepeni upravni postupak u slucaju ćutanja uprave
 62. Ponavljanje upravnog postupka
 63. Narociti slucajevi ponistavanja, ukidanja i mijenjanja rjesenja(vanredna pravna sredstva u upravnom postupku)
 64. Mijenjanje i poništavanje rješenja u vezi sa upravnim sporom
 65. Poništavanje i ukidanje po osnovu službenog nadzora
 66. Vanredno ukidanje
 67. Oglašavanje rješenja ništavim
 68. Opste karakteristke izvrsnog postupka
 69. Izvrsnost u upravnom postupku
 70. Administrativno i sudsko izvrsenje.
 71. Administrativno izvrsenje
 72. Izvrsenje radi obezbjedenja
 73. Privremeni zaključak o obezbjedjenju
 74. Prekrsaji i prekrsajni postupak
 75. Upravno ogranicenje svojine

Pitanja za završni ispit
76.  Pojam i vrste kontrole uprave
77.  Politicka kontrola uprave
78.  Pravna kontrola uprave
79.  Pojam i vrste upravne kontrole uprave
80.  Unutrašnja kontrola uprave
81.  Spoljna kontrola uprave
82.  Pojam i obiljezja upravnog nadzora
83.  Vrste upravnog nadzora
84.  Inspekcijski nadzor
85.  Načela inspekcijskog nadzora (čl. 6-12 Zakona o inspekcijskom nadzoru)
86.  Obaveze i ovlašćenja inspektora (čl. 13-13 Zakona o inspekcijskom nadzoru)
87.  Prava i obaveze subjekata nadzora i drugih lica (20-24 Zakona o inspekcijskom nadzoru)
88.  Postupak inspekcijskog nadzora (čl. 25-41 Zakona o inspekcijskom nadzoru)
89.  Posebne radnje inspekcijskog postupka (čl. 42-55 Zakona o inspekcijskom nadzoru)
90.  Izvršenje (čl. 56-62 Zakona o inspekcijskom nadzoru)
91.  Zajednički inspekcijski nadzor (čl. 67-68 Zakona o inspekcijskom nadzoru)
92.  Inspektori i odgovornost inspektora (čl. 69-72 Zakona o inspekcijskom nadzoru)

93. Sudska kontrola uprave

94. Nastanak i razvoj upravnog spora
95. Upravno sudstvo u svijetu danas
96. Pojam i vrste upravnog spora
97. Objektivni i subjektivni upravni spor
98. Spor za ponistaj upravnog akta
99. Spor pune jurisdikcije
100. Sistemi odredivanja predmeta upravnog spora
101. Nadleznost za vodenje upravnih sporova predmet upravnog spora prema Zakonu o upravnom sporu
102. Predmet upravnog spora u slucaju cutanja uprave
103. Negativna enumeracija i upravni spor
104. Razlozi za vodenje upravnog spora
105. Ucesnici (tužilac i tuženi) u upravnom sporu
106. Prethodni postupak po tuzbi u upravnom sporu
107. Redovni postupak po tuzbi u upravnom sporu
108. Presuda i rjesenje u upravnom sporu
109. Pravna sredstva u upravnom sporu
110. Zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke u upravnom sporu
111. Zahtjev za ponavljanje postupka u upravnom sporu
112. Obaveznost presuda u upravnom sporu