Jesenja sezona sesija Debatnog kluba Pravnog fakulteta u 2010. godini


Jesenja sezona sesija Debatnog kluba Pravnog fakulteta u 2010. godini počinje u poneđeljak, 04. oktobra u 18h u prostorijama Studentskog kluba Pravnog fakulteta.

Na prvom sastanku, biće izvršen prijem novih studenata, dogovoren termin redovnih sesija Kluba u jesenjem semestru i dati prijedlozi tema za buduće debate.

Sesije Debatnog kluba, otvorene su i za zainteresovane studente Fakulteta političkih nauka.

Savremeni sistemi javne uprave


Savremeni sistemi javne uprave

 1. Uprava
 2. Nastanak državne uprave (83-92)
 3. Uloga uprave u odnosu slobode, pravednosti (92-94) Komparativna javna uprava
 4. Etape razvitka uprave (95-101)
 5. Perspektive u upravi (101-113) Komparativna javna uprava
 6. Stabilnost i prilagodljivost (103-106)
 7. Sloboda i pravednost (107-108)
 8. Neravnoteža: prednost i opasnost (108-109)
 9. Perspektive budućnosti (109-111)

10. Reforma prava i javna uprava budućnosti (111-113)

11. Modernizacija velikih evropskih upravnih sistema (Velika Britanija – 45-53; Njemačka – 53-58; Francuska – 57-63

12. Budući razvitak uprave

13. Od državne uprave prema javnom upravljanju (113-147)

14. Država i ljudska prava (164-172)

15. Nastanak socijalne države (188-199)

16. Zajednički okvir za procjenu uspješnosti djelovanja organizacija u javnom sektoru – M. Marković, Savremena javna uprava, (59-72)

17. Elektronska vlada (385-407)

LITERATURA za spremanje ispita:

Komparativna javna uprava, Eugen Pusić, Zagreb, 2006.

Savremena javna uprava, Milan Marković, 2007.

Javna uprava


Javna uprava

 

 1. Teorijski pojam uprave (Lilić…..Upravno pravo str. 3-8)
 2. Pravna država, legalitet i legitimitet upravnog djelovanja (Lilić…..Upravno pravo str. 8-10)
 3. Teorijski pojam državne uprave (Lilić…..Upravno pravo str. 10-11)
 4. Teorijski pojam uprave kao javne službe (Lilić…..Upravno pravo str. 11-12)
 5. Moderni teorijski pojam uprave (Lilić…..Upravno pravo str. 16-17)
 6. Sistemski pristup (Lilić…..Upravno pravo str. 17-18)
 7. Socijalna regulacija (Lilić…..Upravno pravo str. 21-23)
 8. Upravna funkcija – uprava kao vlast (Lilić…..Upravno pravo str. 25-28)
 9. Upravna djelatnost – uprava kao javna služba (Lilić…..Upravno pravo str. 28-31)
 10. Organizacioni pojam uprave – (Lilić…..Upravno pravo str. 33-34)
 11. Pojam i elementi organizacije (Lilić…..Upravno pravo str. 35-54)
 12. Organizacija državne uprave u Crnoj Gori (Zakon o državnoj upravi, Sl. list RCG, br. 38/03)
 13. Vršioci uprave (Lilić…..Upravno pravo str. 54-59)
 14. Lokalna samouprava (Lilić…..Upravno pravo str. 140 – …)
 15. Pojam i vršioci javne uprave
 16. Rukovođenje u upravi (Lilić…..Nauka o upravljanju, str. 280-281)
 17. Autokratsko demokratsko i liberalno rukovođenje (Lilić…Upravno pravo, str. 39-40)
 18. Rukovođenje u savremenim uslovima: Javni menadžment i uprava (Lilić…..Nauka o upravljanju, str. 281-286)
 19. Kadrovi, rukovođenje i savremena upravna organizacija (Lilić…..Nauka o upravljanju, str. 286-296)
 20. Državni službenik i namještenik (Zakon o državnim službenicima i namještenicima, Sl. list RCG, br. 27/04, članovi 1-15)
 21. Zasnivanje radnog odnosa (Isto, članovi 16-30)
 22. Službenički sistem (Pusić)
 23. Otvoreni i automatski sistemi napredovanja službenika (Pusić)
 24. Uprava za kadrove u CG
 25. Ocjenjivanje, napredovanje i utvrđivanje sposobnosti državnih službenika (čl. 79-92, Zakona o državnim službenicima i namještenicima)
 26. Pojam i vrste akata uprave (Lilić…..Upravno pravo str. 179-180)
 27. Upravni propisi (Lilić…..Upravno pravo str. 181)
 28. Pojam i obilježja upravnog akta (Lilić…..Upravno pravo str. 182-189)
 29. Pojam i vrste upravnog postupka (Lilić…..Upravno pravo)
 30. Osnovna načela opšteg upravnog postupka (Lilić…..Upravno pravo str. 238-250)
 31. Pojam i vrste nadležnosti (Lilić…..Upravno pravo str. 250-254)
 32. Pojam i svojstva stranke u upravnom postupku (Lilić…..Upravno pravo str. 261-264)
 33. Faze upravnog postupka (Lilić…..Upravno pravo str. 291)
 34. Pokretanje upravnog postupka (Lilić…..Upravno pravo str. 292-293)
 35. Pravo na žalbu (drugostepeni upravni postupak) – (Lilić…..Upravno pravo str. 325-335)
 36. Kontrola u upravi (Pusić)
 37. Elektronska vlada (E-Government) – (Lilić – Nauka o upravljanju, str. 368-375)

 

 

 

LITERATURA za spremanje ispita:

*Stevan Lilić, Predrag Dimitrijević, Milan Marković – Upravno pravo, Savremena administracija, Beograd, 2004

*Eugen Pusic, Nauka o upravi, Zagreb (bilo koje izdanje)

*Milan Marković, Savremena javna uprava, Studije i ogledi, Podgorica, 2007.

*Stevan Lilic, Milan Markovic, Predrag Dimitrijevic, Branislav Markovic, Nauka o upravljanju, Savremena administracija, Beograd, 2001.

*Zbirka  novih upravnih propisa Republike Crne Gore, sa uvodnim napomenama Slobodana Dujica, Podgorica, 2004.

 

 

Nauka o upravljanju


NAUKA O UPRAVLJANJU

Pitanja za Kolokvijum I

(od Pojam uprave i upravljanja zaključno sa Tendencija profesionalizacije u razvoju upravnih organizacija)

Pojam uprave i upravljanja

Upravljanje i vladanje

Socijalna regulacija

Sistemski pristup

Nastanak i razvoj nauke o upravljanju (upravni)

Kameralizam

Naučna organizacija rada

Škola međuljudskih odnosa (Hotorn projekat)

Birokratska organizacija (Max Weber)

Sistemsko-strukturalni pristup organizaciji

Pojam upravne organizacije

Definicija društvenih poslova

Trajna podjela dužnosti i prava

Profesionalizam kao karakteristika upravnih organizacija

Razvoj upravnih organizacija

Tendencije u razvoju upravnih organizacija

Tendencija porasta upravnih organizacija

Tendencija diferencijacije upravnih organizacija

Tendencija smanjenja prinude u radu upravnih organizacija

Tendencija profesionalizacije u razvoju upravnih organizacija

 

Pitanja za Kolokvijum II

(od Pojam, vrste i elementi organizacije zaključno sa Postupci u upravi (stručni i upravni, formalno i neformalno utvrđeni, javni i interni)

Pojam, vrste i elementi organizacije

Normativni element organizacije

Subjektivni element organizacije/kadrovi

Materijalni element organizacije

Strukturalni element organizacije

Principi formiranja organa

Realni, teritorijalni i personalni princip

Inokosni i kolegijalni princip

Hijerarhijski princip i subordinacija

Princip centralizacije i decentralizacije

Princip kontrole/pojam I vrste kontrole

Inspekcijski nadzor u Crnoj Gori

Ombudsman

Statusni element organizacije

Komunikacije u upravi (pojam i vrste)

Sastanak – pojam i vrste

Pojam i vrste upravnog akta

Postupci u upravi (stručni i upravni, formalno i neformalno utvrđeni, javni i interni)

————————————————————————————————

PITANJA ZA ZAVRŠNI ISPIT IZ NAUKE O UPRAVLJANJU

Etika i etički kodeks u upravi

Pojam i vrste rukovođenja

Permanentno obrazovanje

Whistle Blowers

Javna i državna uprava

Organizacija državne uprave u Crnoj Gori (osnovni organizacioni oblici i njihova djelatnost)

Pojam državnog službenika i namještenika u crnogorskom pravu

Pojam i značaj reforme uprave

Načela evropskog upravnog prava

 

LITERATURA

*Eugen Pusić, Nauka o upravi, Zagreb (bilo koje izdanje)

*Dragoljub Kavran, Nauka o upravljanju, Beograd, 1991.

*Stevan Lilić, Milan Marković, Predrag Dimitrijević, Branislav Marković, Nauka o upravi, Kragujevac, 2003.

*Milan Marković, Savremena javna uprava, Studije i ogledi, Podgorica, 2007.

*Zbirka  novih upravnih propisa Republike Crne Gore, sa uvodnim napomenama Slobodana Dujića, Podgorica, 2004.

*Uredba o organizaciji i načinu rada državne uprave, Uredba o grupama poslova, kriterijumima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju, nomenklaturu poslova i okvirnom broju izvršilaca u organima državne uprave (Sl. List RCG, br 54/04)