Kolokvijum I iz predmeta Upravno procesno pravo – Raspored po grupama


Kolokvijum I iz predmeta Upravno procesno pravo, održaće se 13., 15., 19. i 20. oktobra 2010., sa početkom u 11h. Raspored po grupama, biće postavljen u ponedjeljak, 11. oktobra 2010.

Kriterijum rasporeda po grupama je broj indexa. Prvo odgovaraju studenti sa starijim brojevima index-a, pa redoslijedom sve do 2008. (npr. 1994, 1995….2000, 2001, 2002….2007, 2008)

Način polaganja kolokvijuma je usmenim putem i iz tog razloga je podijeljen na 4 dana, u kojima se ne poklapa sa drugim kolokvijumim i barem po par dana je udaljen od ostalih, kako studenti ne bi imali problema sa spremanjem i obnavljanjem gradiva.

I grupa – studenti od broja index-a 334/07 do 93/92,  srijeda, 13. oktobar 2010. u 11h;

II grupa – studenti od broja index-a 229/08 do 332/07, petak, 15. oktobar 2010. u 12:30h;   

III grupa – studenti od broja index-a 91/08 do 228/08,  utorak, 19. oktobar 2010. u 11h;

IV grupa – studenti od broja index-a 302/10 do 89/08, srijeda, 20. oktobar 2010. u 11h.

Ispitna pitanja iz predmeta Postupak pred Ombudsmanom


Ispitna pitanja

1. Postupanje Ombudsmana (Zaštitnika ljudskih prava i sloboda), članovi 30 – 47 Zakona o zaštitniku ljudskih prava i sloboda – Službeni list  Republike Crne Gore, br. 41/03;

2. Nadležnosti i ovlašćenja Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, članovi 23 – 29 Zakona o zaštitniku ljudskih prava i sloboda – Službeni list  Republike Crne Gore, br. 41/03;

3. Odnos Ombudsmana sa drugim institucijama, Zakon o zaštitniku ljudskih prava i sloboda – Službeni list  Republike Crne Gore, br. 41/03;

4. Obaveze ostalih institucija u odnosu na Ombudsmana, Zakon o zaštitniku ljudskih prava i sloboda – Službeni list  Republike Crne Gore, br. 41/03;

5. Izvještaj o radu ombudsmana, Zakon o zaštitniku ljudskih prava i sloboda – Službeni list  Republike Crne Gore, br. 41/03;

6. Prethodne pretpostavke kao osnov nadležnosti Ombudsmana u konkretnim slučajevima, Zakon o zaštitniku ljudskih prava i sloboda – Službeni list  Republike Crne Gore, br. 41/03;

7. Finansiranje Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, član 50 Zakona o zaštitniku ljudskih prava i sloboda – Službeni list  Republike Crne Gore, br. 41/03;

8. Rad crnogorskog Ombudsmana u praksi, Mr Dražen Cerović, Lex Forum, br. 1-2, Lawyers for Democracy, 2005. dostupno na web site-u: www.lawdem.org/200512c2.pdf

9. Preporuke za jačanje institucije Ombudsmana u praksi, Mr Dražen Cerović, Crnogorski Ombudsman – Analiza strukture i rada institucije, kvantitativna i kvalitativna analiza

10. Izbor, funkcija, prestanak i razrješenje Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, članovi 8 – 22  Zakona o zaštitniku ljudskih prava i sloboda – Službeni list Republike Crne Gore, br. 41/03;

11. Ekološki Ombudsman

12. Zaštitnik prava građana i kompjuterizovane upravne evidencije