Prva proljećna sesija Debatnog kluba Pravnog fakulteta, održaće se u poneđeljak, 5. marta 2012. u 18h


Prva proljećna sesija Debatnog kluba Pravnog fakulteta, održaće se u poneđeljak, 5. marta 2012. u 18h.
Koristim priliku da pozovem sve zainteresovane studente druge godine studija da prisustvuju sesiji Kluba, upoznaju se sa našim aktivnostima i postanu članovi Kluba.

D.C.

Upravno pravo – Smjer za socijalni rad (Fakultet političkih nauka) – Ispitna pitanja


 

Upravno pravo – Smjer za socijalni rad (Fakultet političkih nauka) – Ispitna pitanja

Pitanja za Kolokvijum I

Teorijski pojam uprave
Pozitivno – pravni pojam uprave
Pravno – politicke koncepcije o pojmu uprave
Uprava i podjela vlasti
Pravna drzava, legalitet I legitimitet upravnog djelovanja
Uprava kao sistem za socijalnu regulaciju
Funkcionalni pojam uprave u materijalnom i formalnom smislu)
Upravna funkcija (uprava kao vlast)
Upravna delatnost (uprava kao javna sluzba)
Organizacioni pojam uprave
Pojam i elementi organizacije
Principi organizacionog povezivanja
Realni i teritorijalni princip
Inokosni i kolegijalni princip
Hijerarhijski princip i subordinacija
Centralizacija i decentralizacija
Lokalna samouprava
Princip kontrole
Vrsioci uprave – subjekti ovlasceni za vrsenje upravne djelatnosti
Upravna javna ovlascenja
Vrste upravnih organizacija (upravni organi i upravne organizacije)
Medjunarodno (evropsko) upravno pravo
Upravno pravo i pravni system
Odnos Upravnog prava prema drugim granama prava
Osnovni instituti upravnog prava
Upravno – pravni odnos
Upravno – pravna norma
Upravno pravo i reforma upravnog sistema
Nastanak i razvoj nauke upravnog prava
Savremene tendencije razvoja nauke upravnog prava
Metod naucnog proucavanja upravnog prava
Opsta obiljezja i vrste izvora upravnog prava
Ustav kao izvor upravnog prava
Zakon kao izvor upravnog prava
Podzakonski opsti akti kao izvor upravnog prava
Podzakonski opsti akti organa uprave kao izvor upravnog prava
Opsti akti nedrzavnih subjekata kao izvor upravnog prava
Sudska i upravna praksa kao izvor upravnog prava
Vrste i oblici nedrzavnih subjekata sa upravnim javnim ovlascenjima
Lokalna (opstinska i gradska) uprava
Javne sluzbe i javna preduzeca
Vrste i oblici upravne djelatnosti
Pojam i vrste akata uprave
Upravni propisi
Pojam i obiljezja upravnog akta
Vrste upravnih akata    
Pozitivni i negativni upravni akti
Konstitutivni i deklarativni upravni akti
Vezani i slobodni upravni akti
Jednostavni i zbirni upravni akti
Pogresni upravni akti
Neispravni i protivpravni upravni akti
Nezakoniti i necjelishodni upravni akti
Rusljivi i nistavi upravni akti
Uklanjanje pogresnih upravnih akata (ponistavanje, ukidanje, mijenjanje, oglasavanje nistavim)
Pravno dejstvo upravnog akta
Pravnosnaznost, konacnost i izvrsnost upravnog akta
Upravni akti i kompjuterska tehnologija
Upravne radnje  
Upravni ugovori

Pitanja za Kolokvijum II

Pojam i vrste upravnog postupka
Nastanak i razvoj opsteg upravnog postupka
Osnovna nacela opsteg upravnog postupka 
Nacelo zakonitosti i nacelo samostalnosti u rjesavanju
Nacelo zastite prava gradjana i zastita javnog interesa i nacelo efikasnosti i nacelo ekonomicnosti postupka
Nacelo materijalne istine, nacelo saslusanja stranke i nacelo (slobodne) ocjene dokaza
Pravo na zalbu (nacelo dvostepenosti)
Duznost stranke da govori istinu
Pomoc neukoj stranci i upotreba jezika i pisama
Nadleznosti za vodjenje upravnog postupka
Odredjivanje stvarne nadleznosti po ZUP-u
Odredjivanje mjesne nadleznosti po ZUP-u
Izuzece sluzbenog lica  
Ucesnici u upravnom postupku
Stranka u upravnom postupku
Svojstva stranke
Zastupnici i punomocnici stranke
Opstenje organa sa strankom
Dostavljanje u upravnom. postupku
Rokovi i povracaj u predjasnje stanje
Troskovj upravnog postupka
Faze upravnog postupka
Pravostepeni upravni postupak   
Pokretanje upravnog postupka
Poravnanje u upravnom postupku
Skraceni i posebni ispitni postupak
Prethodno pitanje u upravnom postupku
Usmena rasprava u upravnom postupku
Dokazi u upravnom postupku
Isprave u upravnom postupku  
Svjedoci u upravnom postupku
Vjestaci u upravnom postupku
Obezbjedenje dokasa u upravnom postupku
Pojam i vrste resenja u upravnom postupku
Pojam i vrste zakljucka u upravnom postupku
Drugostepeni upravni postupak
Sadrzina i predaja zalbe
Dejstva zalbe u upravnom postupku
Rad prvostepenog organa po zalbi
Rjesavanje drugostepenog organa po zaibi
Drugostepeni upravni postupak u slucaju cutanja uprave
Ponavijanje upravnog postupka
Narociti slucajevi ponistavanja, ukidanja i mijenjanja rjesenja(vanredna pravna sredstva u upravnom postupku)
Opste karakteristke izvrsnog postupka  
Izvrsnost u upravnom postupku
Administrativno i sudsko izvrsenje.              
Izvrsenje radi obezbjedenja
Privremeni zakijucak o obezbjedjenju    
Prekrsaji i prekrsajni postupak
Upravno ogranicenje svojine

Završni ispit

Pojam i obiljezja upravnog nadzora
Vrste upravnog nadzora
Inspekcijski nadzor
Pojam i vrste kontrole uprave      
Politicka kontrola uprave      
Pravna kontrola uprave         
Pojam i vrste upravne kontrole uprave (unutrasnja i spoljna; administrativna kontrola)
Sudska kontrola-uprave
Nastanak i razvoj upravnog spora
Upravno sudstvo u svijetu danas
Pojam i vrste upravnog spora
Objektivni i subjektivni upravni spor        
Spor za ponistaj upravnog akta  
Spor pune jurisdikcije
Sistemi odredivanja predmeta upravnog spora
Nadleznost za vodenje upravnih sporova predmet upravnog spora prema Zakonu o upravnim sporovima
Predmet upravnog spora, u slucaju cutanja uprave
Negativna enumeracija i upravni spor
Razlozi za vodenje upravnog spora
Ucesnici (stranke) u upravnom sporu
Prethodni postupak po tuzbi u upravnom sporu
Redovni postupak po tuzbi u upravnom sporu
Presuda i rjesenje u upravnom sporu
Pravna sredstva u upravnom sporu 
Zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke u upravnom sporu
Ponavljanje postupka u upravnom sporu
Izvrsenje presuda u upravnom sporu
Javno tuzilastvo i kontrola uprave
Ombudsman