UPRAVNO-SUDSKI POSTUPAK – pitanja, teme i literatura


UPRAVNO-SUDSKI POSTUPAK

1. Upravni akti

2. Upravna stvar

3. Upravni spor

4. Vrste kontrole rada uprave, sa posebnim osvrtom na sudsku kontrolu

5. Upravno-sudska kontrola rada uprave

6. Upravni sud Crne Gore – funkcije, način rada, mjesto u sistemu vlasti

6. Postupak po tužbi u upravnom sporu

7. Stranke u upravnom sporu

8. Vanredni pravni ljekovi

9. Presuda u upravnom sporu – obaveznost i pravni efekti presude, izvršavanje odluka Upravnog suda

10. Razlika između upravnog postupka i upravnog spora

Termin ispita će biti određen u na osnovu dogovora sa studentima (neki od datuma u mjesecu decembru 2008.)

LITERATURA:

Zakon o upravnom sporu, Službeni list br. 60/03.

Komentar Zakon o upravnim sporovima, Sreten Ivanović, 2006.

Primjena Zakona o upravnom sporu i upravnom postupku, Sreten Ivanović, 2007 (uskoro detaljniji podaci)

Upravno pravo, autori Stevan Lilić, Predrag Dimitrijević, Milan Marković, Beograd, 2006 ili 2007.

UPRAVNO PROCESNO PRAVO – Termini provjera znanja


UPRAVNO PROCESNO PRAVO – Termini provjera znanja

Kolokvijum iz predmeta UPRAVNO PROCESNO PRAVO, treća godina – Pravni fakultet Podgorica, biće održan 13, 14, 15. novembra 2012.

I Grupa – od br. index-a 281/12 do 122/10, odnosno od rednog broja spiska: 1 do 100, utorak, 13. novembar 2012. u 11:15h.

II Grupa – od br. index-a 123/10 do 53/09, odnosno od rednog broja spiska: 101 do 200, srijeda, 14. novembar 2012. u 11:15h.

III Grupa – od br. index-a 92/09 do 55/90, odnosno od rednog broja spiska: 201 do 339, četvrtak, 15. novembar u 14:15h.

Ispitivanje je kao i uvijek usmenog tipa, izvlačenjem listice koja sadrži tri pitanja.

Popravni kolokvijuma je 27. i 28. novembra 2012.

POSTUPAK PRED OMBUDSMANOM – ISPITNA PITANJA


POSTUPAK PRED OMBUDSMANOM – ISPITNA PITANJA 2012.

1. POSTUPANJE OMBUDSMANA (ZAŠTITNIKA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA), ČLANOVI 30 – 47 ZAKONA O ZAŠTITNIKU LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA – SLUŽBENI LIST REPUBLIKE CRNE GORE, BR. 41/03;
2. NADLEŽNOSTI I OVLAŠĆENJA ZAŠTITNIKA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA, ČLANOVI 23 – 29 ZAKONA O ZAŠTITNIKU LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA – SLUŽBENI LIST REPUBLIKE CRNE GORE, BR. 41/03;
3. ODNOS OMBUDSMANA SA DRUGIM INSTITUCIJAMA, ZAKON O ZAŠTITNIKU LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA – SLUŽBENI LIST REPUBLIKE CRNE GORE, BR. 41/03;
4. OBAVEZE OSTALIH INSTITUCIJA U ODNOSU NA OMBUDSMANA, ZAKON O ZAŠTITNIKU LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA – SLUŽBENI LIST REPUBLIKE CRNE GORE, BR. 41/03;
5. IZVJEŠTAJ O RADU OMBUDSMANA, ZAKON O ZAŠTITNIKU LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA – SLUŽBENI LIST REPUBLIKE CRNE GORE, BR. 41/03;
6. PRETHODNE PRETPOSTAVKE KAO OSNOV NADLEŽNOSTI OMBUDSMANA U KONKRETNIM SLUČAJEVIMA, ZAKON O ZAŠTITNIKU LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA – SLUŽBENI LIST REPUBLIKE CRNE GORE, BR. 41/03;
7. FINANSIRANJE ZAŠTITNIKA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA, ČLAN 50 ZAKONA O ZAŠTITNIKU LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA – SLUŽBENI LIST REPUBLIKE CRNE GORE, BR. 41/03;
8. IZBOR, FUNKCIJA, PRESTANAK I RAZRJEŠENJE ZAŠTITNIKA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA, ČLANOVI 8 – 22 ZAKONA O ZAŠTITNIKU LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA – SLUŽBENI LIST REPUBLIKE CRNE GORE, BR. 41/03;
9. WALTHER GELHORN – TEORIJSKI DOPRINOS RAZVOJU INSTITUCIJE OMBUDSMANA
10. SPECIFIČNOSTI OMBUDSMANA KAO “SUI GENERIS” INSTITUCIJE
11. OMBUDSMAN ZA ZAŠTITU NACIONALNIH MANJINA
12. DJEČIJI OMBUDSMAN
13. VOJNI OMBUDSMAN
14. DATA PROTECTION OMBUDSMAN
15. INSTITUCIJA NACIONALNOG OMBUDSMANA U EVROPSKIM ZEMLJAMA
16. OMBUDSMAN U EVROPSKOJ UNIJI
17. DOKUMENTI UJEDINJENIH NACIJA I SAVJETA EVROPE I NJIHOV ZNAČAJ U ŠIRENJU INSTITUCIJE OMBUDSMANA
18. ZNAČAJ SARADNJE OMBUDSMANA I MEDIJA
19. IDEJA LJUDSKIH PRAVA KAO JEDAN OD TEMELJA RAZVOJA INSTITUCIJE OMBUDSMANA
20. ISCRPLJENOST PRAVNIH SREDSTAVA KAO USLOV ZA POSTUPANJE OMBUDSMANA
21. SADRŽAJ PRITUŽBE OMBUDSMANU

Korisna literatura:

Zakon o zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore