Kolokvijum iz predmeta Upravno pravo, druga godina, Opšti smjer Pravnog fakulteta


Kolokvijum iz predmeta Upravno pravo, druga godina, Opšti smjer Pravnog fakulteta, biće održan u četiri grupe, respektujući broj prijavljenih studenata (588)  i činjenicu da se kompletno ispitivanje, po običaju odvija usmenim putem. Gradivo koje se polaže u okviru ove provjere znanja, shodno dogovoru sa studentima na početku semestra, obuhvata materiju do pitanja “Pojam i vrste akata uprave”.

Prva grupa – brojevi index-a od 255/12 do 153/11 (odnosno redni broj na spisku 1-150) – 12. april 2013. u 11:15h;

Druga grupa – brojevi index-a od 154/11 do 347/11 (odnosno redni broj na spisku 150-300) – 15. april 2013. u 11:15h;

Treća grupa –  brojevi index-a od 350/11 do 142/09 (odnosno redni broj na spisku 300-450) – 19. april 2013. u 11:15h;

Četvrta grupa – brojevi index-a od 147/09 do 272/89 (odnosno redni broj na spisku 450-588) – 22. april 2013. u 11:15h.

NAPOMENA: Datumi za polaganje pojedinih grupa, među kojima postoji prostor i od po nekoliko dana, učinjen je na osnovu ispoštovane molbe studenata na predavanjima, kako bi se izbjeglo preklapanje sa terminima kolokvijuma iz ostalih predmeta.

D. C.