Policijsko pravo, Studijski program Bezbjednost i kriminalistika, literatura i ispitna pitanja


Policijsko pravo, Studijski program Bezbjednost i kriminalistika, literatura i ispitna pitanja

Policijsko pravo – Skripta

Zakon o unutrašnjim poslovima Crne Gore

Policija i društvo

Policijsko pravo – Ispitna pitanja

 1. Policijsko pravo – pojam, cilj i zadatak
 2. Predmet policijskog prava
 3. Izvori policijskog prava
 4. Policijsko pravo – odnos s pojedinim granama prava
 5. Policija – centralni segmenat izučavanja policijskog prava
 6. Istorijski razvoj policije
 7. Stvaranje moderne policije – primjer SAD
 8. Funkcije policije
 9. Policija i država
 10. Policija i građani
 11. Sistem rada policije – model SAD
 12. Nesavjesno postupanje i kontrola policije
 13. Organizacija i funkcionisanje policije u Crnoj Gori

Pitanja za završni ispit

Osnovni okvir i pregled policijskih ovlaštenja

Evropska unija – problematika pravosuđa i unutrašnjih poslova (Justice and Home Affairs)

Ugovor iz Maastricht-a

Ugovor iz Amsterdama

Odredbe vezane za koncept «policijskog prava»

Policijski poslovi

Organizacija policije

Saradnja sa građanima

Obaveza čuvanja službene tajne

Policijska ovlaštenja

Provjera i utvrđivanje identiteta osoba i predmeta

Pozivanje

Dovođenje

Traganje za osobama i predmetima

Privremeno ograničenje slobode kretanja

Davanje upozorenja i naređenja

Privremeno oduzimanje predmeta

Poligrafsko testiranje

Pregled osoba, predmeta i saobraćajnih sredstava

Osiguranje i pregled mjesta događaja

Primanje prijava

Javno raspisivanje nagrade

Snimanje na javnim mjestima

Upotreba sredstava prisile

Upotreba tjelesne snage

Upotreba službene palice

Upotreba sredstava za vezivanje

Upotreba uređaja za prisilno zaustavljanje vozila

Upotreba službenog psa

Upotreba hemijskih sredstava

Upotreba službenog konja

Upotreba vatrenog oružja prema ljudima

Upotreba sredstava prisile prema grupi

Izvještaj o upotrebi vatrenog oružja

Zaštita žrtava krivičnih djela i drugih osoba

Davanje pouke osobi lišenoj slobode

Ispitna pitanja iz predmeta Upravno sudski postupak


UPRAVNO-SUDSKI POSTUPAK

1. Upravni akti
2. Upravna stvar
3. Upravni spor
4. Vrste kontrole rada uprave, sa posebnim osvrtom na sudsku kontrolu
5. Upravno-sudska kontrola rada uprave
6. Upravni sud Crne Gore – funkcije, način rada, mjesto u sistemu vlasti
6. Postupak po tužbi u upravnom sporu
7. Stranke u upravnom sporu
8. Vanredni pravni ljekovi
9. Presuda u upravnom sporu – obaveznost i pravni efekti presude, izvršavanje odluka Upravnog suda
10. Razlika između upravnog postupka i upravnog spora

LITERATURA:
Zakon o upravnom sporu, Službeni list br. 60/03.
Komentar Zakon o upravnim sporovima, Sreten Ivanović, 2006.
Primjena Zakona o upravnom sporu i upravnom postupku, Sreten Ivanović, 2007 (uskoro detaljniji podaci)
Upravno procesno pravo, Prof. dr Stevan Lilić i Doc. dr Dražen Cerovic, Podgorica, 2013.

Upravno pravo – Policijska Akademija Crne Gore


Pitanja za spremanje kolokvijuma 1 iz predmeta Upravno pravo:
1. Pojam upravnog prava
2. Teorijski pojam uprave
3. Pozitivno pravni pojam uprave
4. Pojam upravnog prava
5. Uprava i podjela vlasti
6. Pravna država, legalitet i legitimitet upravnog djelovanja
7. Upravna funkcija (uprava kao vlast)
8. Upravna djelatnost (uprava kao javna služba) – tzv. teorija javnih službi Leona Digija
9. Organizacioni pojam uprave
10. Pojam i elementi organizacije
11. Principi organizacionog povezivanja
12. Realni i teritorijalni princip
13. Inokosni i kolegijalni princip
14. Hijerarhijski princip i subordinacija (opšti i posebni režim subordinacije)
15. Etika u upravi
16. Centralizacija i decentralizacija
17. Lokalna samouprava
18. Napredovanje u službi: Otvoreni i automatski sistem napredovanja (Eugen Pusić)
19. Kadrovska politika (Eugen Pusić)
20. Pojam državnog službenika, odn. namještenika u crnogorskom pravu (Zakon o državnim službenicima i namještenicima – Sl. List RCG 27/04)
21. Prava i obaveze državnog službenika i namještenika: politička neutralnost i nepristrasnost; službenička etika; zakonitost i odgovornost; jednaka dostupnost; napredovanje u službi; zaštita prava državnih službenika i namještenika; povlašćivanje ili uskraćivanje; povreda službene obaveze; raspoređivanje; stručno usavršavanje; sindikalno organizovanje.
22. Zasnivanje radnog odnosa u državnom organu (Zakon o državnim službenicima i namještenicima – Sl. List RCG 27/04)
23. Interno tržište rada – interni konkurs (Zakon o državnim službenicima i namještenicima – Sl. List RCG 27/04)
24. Javni konkurs i odluka o izboru državnih službenika odnosno naještenika (Zakon o državnim službenicima i namještenicima – Sl. List RCG 27/04)
25. Rukovodeća radna mjesta: rukovodeća lica; uslovi za rukovodeća lica; postupak imenovanja, odn. postavljenje; razrješenje rukovodećeg lica (Zakon o državnim službenicima i namještenicima – Sl. List RCG 27/04)
26. Zvanja državnih službenika i namještenika (Zakon o državnim službenicima i namještenicima – Sl. List RCG 27/04)
27. Konflikt interesa (Zakon o državnim službenicima i namještenicima – Sl. List RCG 27/04)
28. Službena tajna (Zakon o državnim službenicima i namještenicima – Sl. List RCG 27/04)
29. Lakši i teži disciplinski prekršaj i disciplinske mjere (Zakon o državnim službenicima i namještenicima – Sl. List RCG 27/04)
30. Disciplinski postupak (Zakon o državnim službenicima i namještenicima – Sl. List RCG 27/04)
31. Odgovornost državnih službenika i namještenika (Zakon o državnim službenicima i namještenicima – Sl. List RCG 27/04)
32. Ocjenjivanje i napredovanje (karijera) državnih službenika i namještenika (Zakon o državnim službenicima i namještenicima – Sl. List RCG 27/04)
33. Pripravnici (Zakon o državnim službenicima i namještenicima – Sl. List RCG 27/04)
34. Prestanak radnog odnosa: na određeno vrijeme; sporazumom; na osnovu otkaza; zbog stručnog ispita; po sili zakona (Zakon o državnim službenicima i namještenicima – Sl. List RCG 27/04)
35. Zaštita prava državnih službenika i najmeštenika – komisija za žalbe; sudska zaštita (Zakon o državnim službenicima i namještenicima – Sl. List RCG 27/04)
36. Organ za upravljanje kadrovima i centralna kadrovska evidencija
37. Vršioci uprave – subjekti ovlašćeni za vršenje upravne djelatnosti
38. Odnos upravnog prava prema drugim granama prava.
39. Osnovni instituti upravnog prava
40. Opšta obilježja i vrste izvora upravnog prava
41. Materijalni i formalni izvor prava
42. Ustav kao izvor upravnog prava
43. Zakon kao izvor upravnog prava
44. Podzakonski opšti akti kao izvor upravnog prava
45. Podzakonski opšti akti organa uprave kao izvor upravnog prava
46. Podzakonski akti uprave
47. Pravilnik, naredbe i uputstva
48. Sudska i upravna praksa kao izvor upravnog prava

Pitanja za spremanje kolokvijuma II iz predmeta Upravno pravo:
49. Pojam i vrste upravnog postupka
50. Osnovna nacela opsteg upravnog postupka
51. Nacelo zakonitosti i nacelo samostalnosti u rjesavanju
52. Nacelo zastite prava gradjana i zastita javnog interesa i nacelo efikasnosti i nacelo ekonomicnosti postupka
53. Nacelo materijalne istine, načelo saslusanja stranke i nacelo (slobodne) ocjene dokaza
54. Pravo na zalbu (nacelo dvostepenosti)
55. Duznost stranke da govori istinu
56. Pomoc neukoj stranci i upotreba jezika i pisama
57. Nadleznosti za vodjenje upravnog postupka
58. Odredjivanje stvarne nadleznosti po ZUP-u
59. Odredjivanje mjesne nadleznosti po ZUP-u
60. Izuzece sluzbenog lica
61. Ucesnici u upravnom postupku
62. Rokovi i povracaj u predjasnje stanje
63. Troskovi upravnog postupka
64. Pojam i vrste akata uprave
65. Upravni propisi
66. Pojam i obilježja upravnog akta
67. Vrste upravnih akata
68. Pozitivni i negativni upravni akti
69. Konstitutivni i deklarativni upravni akti
70. Vezani i slobodni upravni akti
71. Jednostavni i zbirni upravni akti
72. Pogrešni upravni akti
73. Neispravni i protivpravni upravni akti
74. Nezakoniti i necjelishodni upravni akti
75. Rušljivi i ništavi upravni akti
76. Uklanjanje pogrešnih upravnih akata (poništavanje, ukidanje, mijenjanje, oglašavanje ništavim)
77. Pravno dejstvo upravnog akta
78. Pravosnažnost, konačnost i izvršnost upravnog akta
79. Upravni akti i kompjuterska tehnologija
80. Upravne radnje
81. Upravni ugovori
82. Faze upravnog postupka
83. Pravostepeni upravni postupak
84. Pokretanje upravnog postupka
85. Poravnanje u upravnom postupku
86. Skraceni i posebni ispitni postupak
87. Prethodno pitanje u upravnom postupku
88. Usmena rasprava u upravnom postupku
89. Dokazi u upravnom postupku
90. Isprave u upravnom postupku
91. Svjedoci u upravnom postupku
92. Vjestaci u upravnom postupku
93. Drugostepeni upravni postupak
94. Sadržina i predaja žalbe
95. Dejstva zalbe u upravnom postupku
96. Rad prvostepenog organa po zalbi
97. Rjesavanje drugostepenog organa po žalbi
98. Drugostepeni upravni postupak u slucaju ćutanja uprave
99. Ponavljanje upravnog postupka

100. Narociti slucajevi ponistavanja, ukidanja i mijenjanja rjesenja(vanredna pravna sredstva u upravnom postupku)
101. Mijenjanje i poništavanje rješenja u vezi sa upravnim sporom
102. Poništavanje i ukidanje po osnovu službenog nadzora
103. Vanredno ukidanje
104. Oglašavanje rješenja ništavim
105. Opste karakteristke izvrsnog postupka
106. Izvrsnost u upravnom postupku
107. Administrativno i sudsko izvrsenje.
108. Administrativno izvrsenje
109. Izvrsenje radi obezbjedenja
110. Privremeni zaključak o obezbjedjenju
111. Prekrsaji i prekrsajni postupak
112. Upravno ogranicenje svojine
113. Pojam i vrste kontrole uprave
114. Politicka kontrola uprave
115. Pravna kontrola uprave
116. Pojam i vrste upravne kontrole uprave
117. Unutrašnja kontrola uprave
118. Spoljna kontrola uprave
119. Pojam i obiljezja upravnog nadzora
120. Vrste upravnog nadzora
121. Inspekcijski nadzor
122. Načela inspekcijskog nadzora (čl. 6-12 Zakona o inspekcijskom nadzoru)
123. Obaveze i ovlašćenja inspektora (čl. 13-13 Zakona o inspekcijskom nadzoru)
124. Prava i obaveze subjekata nadzora i drugih lica (20-24 Zakona o inspekcijskom nadzoru)
125. Postupak inspekcijskog nadzora (čl. 25-41 Zakona o inspekcijskom nadzoru)
126. Posebne radnje inspekcijskog postupka (čl. 42-55 Zakona o inspekcijskom nadzoru)
127. Izvršenje (čl. 56-62 Zakona o inspekcijskom nadzoru)
128. Zajednički inspekcijski nadzor (čl. 67-68 Zakona o inspekcijskom nadzoru)
129. Inspektori i odgovornost inspektora (čl. 69-72 Zakona o inspekcijskom nadzoru)

Pitanja za završni ispit (treći segment gradiva)

130. Sudska kontrola uprave
131. Nastanak i razvoj upravnog spora
132. Upravno sudstvo u svijetu danas
133. Pojam i vrste upravnog spora
134. Objektivni i subjektivni upravni spor
135. Spor za ponistaj upravnog akta
136. Spor pune jurisdikcije
137. Sistemi odredivanja predmeta upravnog spora
138. Nadleznost za vodenje upravnih sporova predmet upravnog spora prema Zakonu o upravnom sporu
139. Predmet upravnog spora u slucaju cutanja uprave
140. Negativna enumeracija i upravni spor
141. Razlozi za vodenje upravnog spora
142. Ucesnici (tužilac i tuženi) u upravnom sporu
143. Prethodni postupak po tuzbi u upravnom sporu
144. Redovni postupak po tuzbi u upravnom sporu
145. Presuda i rjesenje u upravnom sporu
146. Pravna sredstva u upravnom sporu
147. Zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke u upravnom sporu
148. Zahtjev za ponavljanje postupka u upravnom sporu
149. Obaveznost presuda u upravnom sporu

Izašao je iz štampe novi univerzitetski udžbenik “Upravno procesno pravo”


Izašao iz štampe univerzitetski udžbenik “Upravno procesno pravo”. Knjiga je od ponedjeljka, 14. oktobra 2013. dostupna u Biblioteci Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore.
Takođe se, od istog dana je dostupna na sljedećim prodajnim mjestima:
Fotokopirnica “Prka”, Fotokopirnice “Gemelli” i “Fotofleš”, Gradska knjižara “Nova knjiga”. Uskoro će se naći i u ostalim prodajnim objektima u gradu.
Korica za sajt

Bezbjednosni menadžment – Studijski program Bezbjednost i kriminalistika


Bezbjednosni menadžment
(ispitna pitanja iz predmeta)

Prvi dio gradiva (Kolokvijum)

 1. Pojam sigurnosti
  2. Etimologija pojma sigurnosti
  3. Teorijsko-metodološki pristupi u definisanju sigurnosti
  4. Određenje sigurnosti na naučnoj i teorijskoj ravni
  5. Vrste sigurnosti (pravna i društvena)
  6. Klasifikacija prema oblicima sigurnosti
  7. Teorijski pristupi prema subjektima i objektima zaštite
  8. Podjela prema različitim izvorima ugrožavanja
  9. Definisanje sigurnosnih potreba
  10. Teorijsko određenje sigurnosnih potreba
  11. Osnovna podjela sigurnosnih potreba
  12. Individualna sigurnost
  13. Nacionalna sigurnost
  14. Međunarodna sigurnost
  15. Globalna sigurnost
  16. Teorija sistema kao teorijsko-metodološki okvir za proučavanje političkih sistema i sistema sigurnosti
  17. Sigurnost u demokratskom društvu (Ustav, elementi države, Demokrtaska ustavna država, Osnovne vrijednosti)
  18. Teorije i sistemi sigurnosti
  19. Savremeni sistemi sigurnosti
  20. Policijski sistem
  21. Odbrambeni sistem
  22. Obavještajno-sigurnosni system
  23. Obavještajne službe (teorije i metodi određenja obavještajne službe)
  24. Geneza, razvoj i podjela obavještajnih službi
  25. Osnovni principi za rad obavještajnih službi u savremenim uslovima
  26. Osnove unutrašnjeg ustrojstva obavještajnih službi u savremenim uslovima (rukoviđenje i organi)
  27. Metodologija i određenje metoda obavještajne službe na naucnoj ravni

Drugi dio gradiva – Završni ispit

 1. Sjedinjene Američke Države (politički sistem, sigurnosna politika)
 2. Sistem nacionalne sigurnosti, policijeki i odbrambeni sistem SAD
 3. Obavještajno-sigurnostni sistem SAD u savremenim uslovima
 4. Centralna Obavještajna Agencija – CIA (osnovi orgnizacije i direktorati)
 5. Ministarstvo odbranae SAD
 6. Nacionalna Sigurnosna Agencija – NSA
 7. Odbrambeno-Obavještajna Agencija – DEA
 8. Obavještajne agencije oružanih snaga (armije, ratne mornarice, avijacije i marinskog korpusa)
 9. Sistem sigurnosti Francuske (policijski, odbrambeni i obavještajno-sigurnosni)
 10. Velika Britanija – policijski i odbrambeni siste
 11. Obavještajno-sigurnosni sistem Velike Britanije (mehanizmi upravljanja i koordinacije, Služba sigurnosti MI-5 – kontraobavještajna služba, Tajna obavještajna služba MI-6)
 12. Policijski i odbrambeni sistem Njemačke
 13. Obavještajno-sigurnosni sistem Njemačke – Federalna obavještajna služba BND, Federalni ured za zaštitu ustava BFV, Federalni ured za informaciono-tehničku sigurnost BSI, Vojna služba sigurnosti MAD
 14. Savremeni sigurnosni izazovi i neki oblici ugrožavanja sigurnosti (terorizam, organizovani kriminalitet, korupcija, pranje novca, krijumčarenje nuklearnog, hemijskog i biološkog oružja, trgovina ljudima, ilegalni promet narkotika, ekološki kriminalitet).

LITARATURA

Ramo Masleša „Teorije i sistemi sigurnosti“, 2001.