Ustavno procesno pravo


Predavanja iz predmeta Ustavno procesno pravo, četvrta godina, specijalističke studije Pravnog fakulteta, smjer Ustavnopravno-politički, održavaće se četvrtkom u 16:15h.

Literatura za spremanje ispita:

R. Etinski – Ustavi međunarodni ugovor
Udžbenik – Ustavno pravo
D. Stojanović, Ustavi i ljudska prava
E. Šarčević, Ustavno uređenje Njemačke
Ustav Crne Gore
Poslovnik o radu Skupštine Crne Gore

D. C.

UPRAVNO-SUDSKI POSTUPAK – pitanja, teme i literatura


UPRAVNO-SUDSKI POSTUPAK

1. Upravni akti

2. Upravna stvar

3. Upravni spor

4. Vrste kontrole rada uprave, sa posebnim osvrtom na sudsku kontrolu

5. Upravno-sudska kontrola rada uprave

6. Upravni sud Crne Gore – funkcije, način rada, mjesto u sistemu vlasti

6. Postupak po tužbi u upravnom sporu

7. Stranke u upravnom sporu

8. Vanredni pravni ljekovi

9. Presuda u upravnom sporu – obaveznost i pravni efekti presude, izvršavanje odluka Upravnog suda

10. Razlika između upravnog postupka i upravnog spora

Termin ispita će biti određen u na osnovu dogovora sa studentima (neki od datuma u mjesecu decembru 2008.)

LITERATURA:

Zakon o upravnom sporu, Službeni list br. 60/03.

Komentar Zakon o upravnim sporovima, Sreten Ivanović, 2006.

Primjena Zakona o upravnom sporu i upravnom postupku, Sreten Ivanović, 2007 (uskoro detaljniji podaci)

Upravno pravo, autori Stevan Lilić, Predrag Dimitrijević, Milan Marković, Beograd, 2006 ili 2007.

POSTUPAK PRED OMBUDSMANOM – ISPITNA PITANJA


POSTUPAK PRED OMBUDSMANOM – ISPITNA PITANJA 2012.

1. POSTUPANJE OMBUDSMANA (ZAŠTITNIKA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA), ČLANOVI 30 – 47 ZAKONA O ZAŠTITNIKU LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA – SLUŽBENI LIST REPUBLIKE CRNE GORE, BR. 41/03;
2. NADLEŽNOSTI I OVLAŠĆENJA ZAŠTITNIKA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA, ČLANOVI 23 – 29 ZAKONA O ZAŠTITNIKU LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA – SLUŽBENI LIST REPUBLIKE CRNE GORE, BR. 41/03;
3. ODNOS OMBUDSMANA SA DRUGIM INSTITUCIJAMA, ZAKON O ZAŠTITNIKU LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA – SLUŽBENI LIST REPUBLIKE CRNE GORE, BR. 41/03;
4. OBAVEZE OSTALIH INSTITUCIJA U ODNOSU NA OMBUDSMANA, ZAKON O ZAŠTITNIKU LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA – SLUŽBENI LIST REPUBLIKE CRNE GORE, BR. 41/03;
5. IZVJEŠTAJ O RADU OMBUDSMANA, ZAKON O ZAŠTITNIKU LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA – SLUŽBENI LIST REPUBLIKE CRNE GORE, BR. 41/03;
6. PRETHODNE PRETPOSTAVKE KAO OSNOV NADLEŽNOSTI OMBUDSMANA U KONKRETNIM SLUČAJEVIMA, ZAKON O ZAŠTITNIKU LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA – SLUŽBENI LIST REPUBLIKE CRNE GORE, BR. 41/03;
7. FINANSIRANJE ZAŠTITNIKA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA, ČLAN 50 ZAKONA O ZAŠTITNIKU LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA – SLUŽBENI LIST REPUBLIKE CRNE GORE, BR. 41/03;
8. IZBOR, FUNKCIJA, PRESTANAK I RAZRJEŠENJE ZAŠTITNIKA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA, ČLANOVI 8 – 22 ZAKONA O ZAŠTITNIKU LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA – SLUŽBENI LIST REPUBLIKE CRNE GORE, BR. 41/03;
9. WALTHER GELHORN – TEORIJSKI DOPRINOS RAZVOJU INSTITUCIJE OMBUDSMANA
10. SPECIFIČNOSTI OMBUDSMANA KAO “SUI GENERIS” INSTITUCIJE
11. OMBUDSMAN ZA ZAŠTITU NACIONALNIH MANJINA
12. DJEČIJI OMBUDSMAN
13. VOJNI OMBUDSMAN
14. DATA PROTECTION OMBUDSMAN
15. INSTITUCIJA NACIONALNOG OMBUDSMANA U EVROPSKIM ZEMLJAMA
16. OMBUDSMAN U EVROPSKOJ UNIJI
17. DOKUMENTI UJEDINJENIH NACIJA I SAVJETA EVROPE I NJIHOV ZNAČAJ U ŠIRENJU INSTITUCIJE OMBUDSMANA
18. ZNAČAJ SARADNJE OMBUDSMANA I MEDIJA
19. IDEJA LJUDSKIH PRAVA KAO JEDAN OD TEMELJA RAZVOJA INSTITUCIJE OMBUDSMANA
20. ISCRPLJENOST PRAVNIH SREDSTAVA KAO USLOV ZA POSTUPANJE OMBUDSMANA
21. SADRŽAJ PRITUŽBE OMBUDSMANU

Korisna literatura:

Zakon o zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore

 

Upravno pravo – Smjer za socijalni rad (Fakultet političkih nauka) – Ispitna pitanja


 

Upravno pravo – Smjer za socijalni rad (Fakultet političkih nauka) – Ispitna pitanja

Pitanja za Kolokvijum I

Teorijski pojam uprave
Pozitivno – pravni pojam uprave
Pravno – politicke koncepcije o pojmu uprave
Uprava i podjela vlasti
Pravna drzava, legalitet I legitimitet upravnog djelovanja
Uprava kao sistem za socijalnu regulaciju
Funkcionalni pojam uprave u materijalnom i formalnom smislu)
Upravna funkcija (uprava kao vlast)
Upravna delatnost (uprava kao javna sluzba)
Organizacioni pojam uprave
Pojam i elementi organizacije
Principi organizacionog povezivanja
Realni i teritorijalni princip
Inokosni i kolegijalni princip
Hijerarhijski princip i subordinacija
Centralizacija i decentralizacija
Lokalna samouprava
Princip kontrole
Vrsioci uprave – subjekti ovlasceni za vrsenje upravne djelatnosti
Upravna javna ovlascenja
Vrste upravnih organizacija (upravni organi i upravne organizacije)
Medjunarodno (evropsko) upravno pravo
Upravno pravo i pravni system
Odnos Upravnog prava prema drugim granama prava
Osnovni instituti upravnog prava
Upravno – pravni odnos
Upravno – pravna norma
Upravno pravo i reforma upravnog sistema
Nastanak i razvoj nauke upravnog prava
Savremene tendencije razvoja nauke upravnog prava
Metod naucnog proucavanja upravnog prava
Opsta obiljezja i vrste izvora upravnog prava
Ustav kao izvor upravnog prava
Zakon kao izvor upravnog prava
Podzakonski opsti akti kao izvor upravnog prava
Podzakonski opsti akti organa uprave kao izvor upravnog prava
Opsti akti nedrzavnih subjekata kao izvor upravnog prava
Sudska i upravna praksa kao izvor upravnog prava
Vrste i oblici nedrzavnih subjekata sa upravnim javnim ovlascenjima
Lokalna (opstinska i gradska) uprava
Javne sluzbe i javna preduzeca
Vrste i oblici upravne djelatnosti
Pojam i vrste akata uprave
Upravni propisi
Pojam i obiljezja upravnog akta
Vrste upravnih akata    
Pozitivni i negativni upravni akti
Konstitutivni i deklarativni upravni akti
Vezani i slobodni upravni akti
Jednostavni i zbirni upravni akti
Pogresni upravni akti
Neispravni i protivpravni upravni akti
Nezakoniti i necjelishodni upravni akti
Rusljivi i nistavi upravni akti
Uklanjanje pogresnih upravnih akata (ponistavanje, ukidanje, mijenjanje, oglasavanje nistavim)
Pravno dejstvo upravnog akta
Pravnosnaznost, konacnost i izvrsnost upravnog akta
Upravni akti i kompjuterska tehnologija
Upravne radnje  
Upravni ugovori

Pitanja za Kolokvijum II

Pojam i vrste upravnog postupka
Nastanak i razvoj opsteg upravnog postupka
Osnovna nacela opsteg upravnog postupka 
Nacelo zakonitosti i nacelo samostalnosti u rjesavanju
Nacelo zastite prava gradjana i zastita javnog interesa i nacelo efikasnosti i nacelo ekonomicnosti postupka
Nacelo materijalne istine, nacelo saslusanja stranke i nacelo (slobodne) ocjene dokaza
Pravo na zalbu (nacelo dvostepenosti)
Duznost stranke da govori istinu
Pomoc neukoj stranci i upotreba jezika i pisama
Nadleznosti za vodjenje upravnog postupka
Odredjivanje stvarne nadleznosti po ZUP-u
Odredjivanje mjesne nadleznosti po ZUP-u
Izuzece sluzbenog lica  
Ucesnici u upravnom postupku
Stranka u upravnom postupku
Svojstva stranke
Zastupnici i punomocnici stranke
Opstenje organa sa strankom
Dostavljanje u upravnom. postupku
Rokovi i povracaj u predjasnje stanje
Troskovj upravnog postupka
Faze upravnog postupka
Pravostepeni upravni postupak   
Pokretanje upravnog postupka
Poravnanje u upravnom postupku
Skraceni i posebni ispitni postupak
Prethodno pitanje u upravnom postupku
Usmena rasprava u upravnom postupku
Dokazi u upravnom postupku
Isprave u upravnom postupku  
Svjedoci u upravnom postupku
Vjestaci u upravnom postupku
Obezbjedenje dokasa u upravnom postupku
Pojam i vrste resenja u upravnom postupku
Pojam i vrste zakljucka u upravnom postupku
Drugostepeni upravni postupak
Sadrzina i predaja zalbe
Dejstva zalbe u upravnom postupku
Rad prvostepenog organa po zalbi
Rjesavanje drugostepenog organa po zaibi
Drugostepeni upravni postupak u slucaju cutanja uprave
Ponavijanje upravnog postupka
Narociti slucajevi ponistavanja, ukidanja i mijenjanja rjesenja(vanredna pravna sredstva u upravnom postupku)
Opste karakteristke izvrsnog postupka  
Izvrsnost u upravnom postupku
Administrativno i sudsko izvrsenje.              
Izvrsenje radi obezbjedenja
Privremeni zakijucak o obezbjedjenju    
Prekrsaji i prekrsajni postupak
Upravno ogranicenje svojine

Završni ispit

Pojam i obiljezja upravnog nadzora
Vrste upravnog nadzora
Inspekcijski nadzor
Pojam i vrste kontrole uprave      
Politicka kontrola uprave      
Pravna kontrola uprave         
Pojam i vrste upravne kontrole uprave (unutrasnja i spoljna; administrativna kontrola)
Sudska kontrola-uprave
Nastanak i razvoj upravnog spora
Upravno sudstvo u svijetu danas
Pojam i vrste upravnog spora
Objektivni i subjektivni upravni spor        
Spor za ponistaj upravnog akta  
Spor pune jurisdikcije
Sistemi odredivanja predmeta upravnog spora
Nadleznost za vodenje upravnih sporova predmet upravnog spora prema Zakonu o upravnim sporovima
Predmet upravnog spora, u slucaju cutanja uprave
Negativna enumeracija i upravni spor
Razlozi za vodenje upravnog spora
Ucesnici (stranke) u upravnom sporu
Prethodni postupak po tuzbi u upravnom sporu
Redovni postupak po tuzbi u upravnom sporu
Presuda i rjesenje u upravnom sporu
Pravna sredstva u upravnom sporu 
Zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke u upravnom sporu
Ponavljanje postupka u upravnom sporu
Izvrsenje presuda u upravnom sporu
Javno tuzilastvo i kontrola uprave
Ombudsman