Fakultet Političkih Nauka – TEME ZA DIPLOMSKE RADOVE


Fakultet Političkih Nauka – TEME ZA DIPLOMSKE RADOVE

1. Elektronska vlada
2. Reforme javne uprave
3. Modernizacija velikih upravnih sistema (primjer Francuska)
4. Pravo privatnosti i njegova zaštita
5. Nove tendencije u upravi
6. Kadrovi u upravi
7. Etička dimenzija u savremenoj javnoj upravi
8. Javna uprava budućnosti
9. Novi javni menadžment